Співвідношення біохімічних показників крові в медичній практиці: клініко-діагностичне значення
pdf

Ключові слова

Альбуміново-глобуліновий коефіцієнт, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт де Рітіса, молекули середньої маси, індекс антиоксидантної активності.

Як цитувати

Makarenko, T., & Radchenko, O. (2017). Співвідношення біохімічних показників крові в медичній практиці: клініко-діагностичне значення. Практикуючий лікар, (2), 49-53. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/79

Анотація

Метою нашої роботи став огляд деяких співвідношень стандартних біохімічних показників, що мають клініко-діагностичне значення в практиці лікаря загальної практики чи терапевта. Альбуміново-глобуліновий коефіцієнт є простим інформативним критерієм білкового метаболізму, зменшення якого <1,2 свідчить про перевагу каболізму над анаболізмом та вимагає передусім виключення наявності запалення, хвороб печінки та нирок. Розрахункові співвідношення показників ліпідного метаболізму дозволяють збільшити інформативність ліпідограми, а коефіцієнт атерогенності ((ХС – ЛПВЩ)/ЛПВЩ) залишається найбільш простим інформативним критерієм, зростання якого понад норму є індикатором потреби в гіполіпідемічній терапії, незважаючи на нозологію. Використання співвідношень ензимів крові в клініці найчастіше проводиться за умов уражень печінки та серцевого м’яза (коефіцієнти де Рітіса, Шмідта, ЛДГ/АСТ, АЛТ/ГлДГ, ГГТП/АСТ, КФК/АСТ), що дозволяє прискорити діагностичний пошук і більш точно визначити прогноз, однак має проводитись з урахуванням органної специфічності та локалізації ензимів у клітині. Хоча визначення
співвідношень молекул середньої маси як показника ендогенної інтоксикації не включено до стандартів об- стеження пацієнтів у клініці, зменшення коефіцієнтів МСМ280/254, МСМ238/280, МСМ238/260 є свідченням зростання ендогенної інтоксикації та вимагає пошуку та усунення ймовірної причини цього. Співвідношення між процесами перекисного окиснення та антиоксидантного захисту за їх окремими показниками потребує подаль-
шого вивчення та узагальнення для використання в практичній діяльності лікарів.

pdf

Посилання

1. Клінічна біохімія: підручник / Д.П. Бойків, Т.І. Бондарчук, О.Л. Іванків [та ін.]; за ред. О.Я. Склярова. — К.: Медицина, 2006. — 432 с.
2. Бондаренко В.В. Молекулы средней массы в тканях слюнных желез при экспериментальной ожоговой болезни / В.В. Бондаренко, Л.Г. Нетюхайло, Д.С. Аветиков // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 3 (Ч. 1). — С. 59.
3. Гаврилов Б.Д. Оценка интоксикации организма по нарушению баланса между накоплением и связыванием токсинов в плазме крови / Б.Д. Гаврилов, М.М. Бидула, Д.А. Фурманчук // Клин. лаб. диагностика. — 1999. — № 2. — С. 13-17.
4. Индекс антиокислительной активности биологического материала / В.Б. Мартынюк, С.Н. Ковальчук, М.Ф. Тымочко, Е.Н. Панасюк // Лаб. дело. — 1991. — № 3. — С. 19-22.
5. Радченко О.М., Кондратюк М.О. Синдром ендогенної інтоксикації в клініці внутрішніх хвороб (огляд літератури та власні спостереження) // Медична гідрологія та реабілітація. — 2009. — Т. 7, № 3. — С. 25-32.
6. Радченко О.М., Кондратюк М.О., Якубенко Ю.П. Вплив ендогенної інтоксикації на формування загальних неспецифічних адаптаційних реакцій у хворих із хронічною серцевою недостатністю // Acta Medica Leopoliensia. — 2011. — Т. 17, № 3. — С. 11-15.
7. Чорна І.В. Клінічна ензимологія. Ензимодіагностика: навч. посіб. / І.В. Чорна, І.Ю. Висоцький. — Суми, 2013. — 243 с.
8. Evidence of oxidative stress in human corneal diseases / R. Buddi, B. Lin, S.R. Atilano et al. // J. Histochem. Cytochem. — 2002. — Vol. 50 (3). — P. 341-351.
9. Serum glutamic-oxaloacetic transaminase (GOT) and glutamic-pyruvic transaminase (GPT) levels in children and adolescents with intellectual
disabilities / J.D. Lin, P.Y. Lin, L.M. Chen et al. // Res. Dev. Disabil. — 2010. — Vol. 31 (1). — P. 172-177.
10. Stocker R. Role of oxidative modifications in atherosclerosis / R. Stocker, J.F. Keaney Jr. // Physiol. Rev. — 2004. — Vol. 84 (4). — P. 1381-1478.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.