Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги до рукописів для науково-практичного медичного журналу
«ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР»

 1. Загальне

  1. Рукописи приймаються українською або англійською мовами; рукописи іншими мовами приймаються за погодженням з редакцією.
  2. Рукопис подають в електронному (MS Windows 10) і в друкованому (односторонній друк на аркушах формату А4) вигляді (друкований примірник рукопису підписують усі автори та візують дозволом для друку); обидва варіанти повинні бути абсолютно тотожними.
  3. Електронний файл повинен мати назву відповідно до транслітерації латинськими літерами прізвища першого автора та змісту файлу (наприклад, Borysenko-text, Borysenko-rys1).
  4. Рукопис повинен бути підготовлений у MS Word (формат *.doc і *.rtf) і відповідати формату А4 (розмір 297х210 мм) з полями зверху, знизу, зліва і справа по 20 мм; орієнтація книжкова.
  5. Рукопис набирають шрифтом Times New Roman, розмір кегля 14 пунктів, інтервал 1,5, вирівнювання по ширині, без перенесень, абзац 10 мм (не використовувати табуляцію).
  6. Всі сторінки нумерують внизу справа шрифтом Times New Roman, розмір кегля 12 пунктів; відступ від краю до нижнього колонтитула 7 мм.
  7. Основний текст повинен бути структурованим і містити: «Вступ», «Мета», «Матеріал і методи», «Результати та їх обговорення», «Висновки» і «Список використаної літератури»; також необхідно додати резюме та інформаційний блок українською, російською та англійською мовами.
  8. Усі позначення та найменування одиниць фізичних величин подають відповідно до вимог Міжнародної системи одиниць (CI).
  9. Усі абревіатури подають лише великими буквами і розшифровують при першому згадуванні (в тому числі в резюме українською мовою).
  10. Обсяг оригінальної статті не повинен перевищувати 15 сторінок, обсяг огляду або лекції – 40 сторінок; інше потребує попереднього узгодження з редакцією.
  11. Редакція залишає за собою право на коректуру рукопису; редагування не передбачене.
  12. Статті, оформлення яких не відповідає зазначеним вимогам, не розглядають.

  Заголовок

  1. Назву рукопису подають прописними жирними літерами.
  2. Список авторів подають рядковими жирними літерами: спочатку – ініціали, далі – прізвище.
  3. Якщо автори працюють в різних установах, то біля кожного прізвища (надрядковою цифрою в кінці) вказують, хто в якій установі працює.
  4. Офіційні назви установ, де працюють автори, подають рядковими літерами у порядку перерахування авторів.

  Резюме

  1. Резюме повинні містити заголовок, прізвища та ініціали авторів, повну назву організації, основний текст, ключові слова або словосполучення.
  2. Резюме повинні бути структурованими і містити: «Вступ», «Мета», «Матеріал і методи», «Результати», «Висновки» і «Ключові слова».
  3. Резюме українською й англійською мовами (включно з ключовими словами, однак без заголовка, прізвищ та ініціалів авторів і назв організацій) повинні мати не менше 1800 знаків без пробілів.
  4. В резюме допускаються скорочення, які зустрічаються не менше 5 разів в рукописі.
  5. В «Ключових словах» повинні бути слова або словосполучення, які є в тексті резюме.
  6. Всі резюме повинні бути тотожними між собою.

  Текст

  1. Посилання в тексті позначають в кінці речення арабськими цифрами у квадратних дужках; вкрай небажаним є посилання на тези або Інтернет-джерела, окрім посилань на офіційні документи або електронні журнали, для яких відсутні друковані версії.
  2. У тексті має бути посилання на кожні таблицю, рисунок, фотографію тощо.
  3. Якщо в рукописі є описи досліджень за участю людей, автори зазначають, чи проводилися вони відповідно до етичних стандартів комітету, відповідального за подібні експерименти (що входить до складу установи або національного комітету), і Гельсінської декларації 1975 року та її зміненого й доповненого варіанта 2000 року; у сумнівних випадках автори надають обґрунтування їхніх підходів і доказ того, що експертна рада установи затвердила аспекти дослідження, які спричинюють сумніви.
  4. В роботах, які містять результати клінічних досліджень лікарських препаратів (в тому числі використання зареєстрованих препаратів іншим способом в порівнянні із зареєстрованою лікарською формою, а також по незареєстрованим (новим) показам), приводять дані про дозвіл на клінічні дослідження згідно «Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань» (Наказ МОЗ України від 13.02.2006 року № 66).
  5. Посилаючись на експерименти за участю тварин, автори зазначають, чи були дотримані «Правила проведення досліджень з використанням експериментальних тварин» та правила установи щодо утримання та використання лабораторних тварин.
  6. Нумеровані й марковані списки формують автоматично.
  7. Не дозволяється встановлення поспіль двох і більше символів «пробіл», використання функції «табуляція» для встановлення абзаців або інших відступів, наявність пропуску між словом і символами «крапка», «кома», «лапки» і «дужка».
  8. Спеціальні знаки набирають у режимі набору тексту з використанням команди «вставка/символ».
  9. Формули подають у форматі MS Equation, нумерують у круглих дужках праворуч. Значні за обсягом формули записують у кілька рядків.

  Таблиці

  1. Таблиці розміщують безпосередньо в рукописі після першого згадування (табл. _). Для великих таблиць допускається розмір кегля 12 пунктів і/або альбомна орієнтація в кінці файлу (при цьому безпосередньо в рукописі після першого згадування посередині рядка вказують «Таблиця _»).
  2. Таблиці розміщують з одним абзацним відступом до і після.
  3. Таблиці подають в редакторі MS Word.
  4. Таблиці позначають як «Табл.», обов’язково підписують і нумерують за порядком їхнього згадування в статті; таблиці повинні мати назву, яка дає повне пояснення її змісту.
  5. Номер і назву розміщують над таблицею без абзаців; у кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапку не ставлять.
  6. Таблиці повинні бути компактними, наочними, заголовки граф – точно відповідати їх змісту, мати посилання в тексті.
  7. У таблицях чітко зазначають розмірність показників і форма подання даних (M±m; M±SD; Mt; Mo; перцентилі тощо.
  8. Усі пояснення, зокрема й розшифрування абревіатур, подають у примітках під таблицею.
  9. Весь текст в таблиці (назва таблиці, назви колонок, назви рядків, текст в комірках, примітки тощо) наводять українською та англійською мовами.
  10. В комірках таблиць застосовують вирівнювання по верхньому лівому краю.
  11. В таблиці застосовують тільки горизонтальні лінії.
  12. В комірках таблиць не допускається використання функції Enter і абзацного відступу.

  Рисунки

  1. Рисунки розміщують безпосередньо в рукописі після першого згадування (рис. _). Для великих рисунків допускається альбомна орієнтація в кінці файлу (при цьому безпосередньо в рукописі після першого згадування посередині рядка вказується «Рисунок _»).
  2. Рисунки розміщують з одним абзацним відступом до і після.
  3. Графіки та діаграми подають у форматі *.doc або *.xls; складні графіки, рисунки та фотографії – у форматах *.jpg або *.tif; для схем, графіків та діаграм необхідно забезпечити можливість внесення правок.
  4. Рисунки позначають як «Рис.», обов’язково підписують і нумерують за порядком їхнього згадування в статті; рисунки повинні мати назву, яка дає повне пояснення її змісту.
  5. Номер і назву розміщують під рисунком без абзаців; у кінці заголовків і підзаголовків рисунків крапку не ставлять.
  6. Рисунки повинні бути компактними, наочними, заголовки – точно відповідати їх змісту, мати посилання в тексті.
  7. На графіках, діаграмах і схемах чітко зазначають розмірність показників і форма подання даних (M±m; M±SD; Mt; Mo; перцентилі тощо.
  8. Усі пояснення, зокрема й розшифрування абревіатур, подають у примітках під рисунком.
  9. У підписах до мікрофотографій зазначають метод забарвлення та ступінь збільшення.
  10. Весь текст в рисунку (назва рисунку, назви осей, легенда, примітки тощо) наводять українською та англійською мовами.
  11. Всі рисунки подають також в окремих додаткових файлах.
  12. Рисунки мають бути чіткими, роздільна здатність – не менше 300 dpi.
  13. Фотографії мають бути контрастними, роздільна здатність – не менше 300 dpi.

  Література

  1. Список формують автоматично в порядку згадування.
  2. Посилання англійською мовою подають згідно з сайтом PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), у віконці «Cite» відповідної публікації скопіювати весь текст і вставити в список; при необхідності, допускається скорочення кількості авторів до 6 (et al.).
  3. Посилання не англійською мовою подають спочатку мовою оригіналу, а потім – в круглих дужках з транслітерацією прізвищ авторів і з перекладами назви публікації та назви джерела англійською мовою згідно з відповідним рефератом англійською мовою першоджерела. Після кожного посилання зазначають мову оригіналу джерела, наприклад, Ukrainian або Russian.
  4. Для транслітерації україномовних джерел слід керуватися постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. № 55 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF).
  5. Для зручності транслітерації україномовних джерел можна скористатися онлайн-конвертерами http://www.slovnyk.ua/services/translit.php, http://translit.kh.ua; російськомовних – http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html, https://translit.net/.
  6. Уточнити скорочені назви журналів (розшифрувати / знайти правильні скорочення) можна на відповідних сайтах журналів або на сайті PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.
  7. Вкрай небажаним є посилання на тези або Інтернет-джерела, окрім посилань на офіційні документи або електронні журнали, для яких відсутні друковані версії.
  8. Зразки посилань додаються (додаток 1).

  Скорочення

  1. Список оформлюють в алфавітному порядку скорочень: спочатку – кирилицею, потім – латиницею.
  2. До списку вносять скорочення, які зустрічаються не менше 5 разів.

  Інформація

  1. Інформаційний блок оформлюють українською, російською й англійською мовами (зразки в останньому номері):
  • Для цитування: Автори; назва.
  • Адреса для листування:   Прізвище, ім’я та по батькові; електронна адреса; установа; поштова адреса.
  • Відомості про авторів: Прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, структурний підрозділ, ORСID.
  • Особистий внесок: Прізвище та ініціали – особистий внесок.
  • Фінансування: Джерело фінансування дослідження і/або рукопису; назва науково-дослідної роботи і номер державної реєстрації (для оригінальних досліджень).
  • Декларація з етики: Інформація про конфлікт інтересів і фінансові зобов’язання.
  1. Для транслітерації власних імен слід керуватися постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. № 55 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF).

  Перелік документів

  1. Рукопис (текст, рисунки, фотографії тощо).
  2. Направлення від установи, в якій виконано дослідження і де працюють автори.
  3. Інформація автора до статті (додаток 2).

  Адреса редакції: Кафедра внутрішньої медицини №3, НМУ ім. О.О. Богомольця, вул. В. Винниченка, 9, м. Київ, 04053. Телефон: (044) 486-49-80, 486-19-55
  Електронна адреса: zdovado@ukr.net

  Додаток 1

  Інформація автора до статті в науково-практичний медичний журнал
  «ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР»

  Якщо публікація має від одного до шести авторів, у посиланні необхідно зазначити їх усіх через кому.
  Якщо авторів понад шість, необхідно зазначити шістьох авторів через кому й додати «та ін.».
  У посиланні необхідно скорочувати кількість сторінок, де це можливо, наприклад, якщо цитату розміщено на сторінках 123-124, то в посиланні зазначають «123-4».
  Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення, публікації тощо (відповідно до мовних правил певної країни).

  Стаття з журналу
  Прізвище1 Ініціали1,
  Прізвище2 Ініціали2,
  Прізвище3 Ініціали3,
  Прізвище4 Ініціали4,
  Прізвище5 Ініціали5,
  Прізвище6 Ініціали6.
  Назва статті. Назва журналу. Дата публікації;Номер тому(Номер випуску):Сторінковий інтервал.
  Батурин СА, Дьяченко НХ, Ложкін РН, Ільченко АС, Кур’ята ЛД, Шумко ВГ, та ін. Розробка математичної моделі відкладання сажі у фільтрі відпрацьованих газів автомобіля. Вісник ЖДТУ. Сер.: Техн. Науки. 2013 Груд 18;4(67):75-9
  Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan 12;62(1):112-6.

  Стаття з журналу (online)
  Прізвище Ініціали. Назва статті. Назва журналу [Інтернет]. Дата публікації [Дата цитування];Номер тому(Номер випуску):Сторінковий інтервал. Доступно: URL DOI
  Польщиков КО, Лаврут ОО. Математична модель процесу обміну інформацією. Системи обробки інформації [Інтернет]. 2007 Бер [цитовано 2016 Січ 20];1(13):82–3. Доступно: http://sit.nuou.org.ua/article/view/39029 DOI: 10.1109/25.966585.
  Kanneganti P, Harris JD, Brophy RH, Carey JL, Lattermann C, Flanigan DC. The effect of smoking on ligament and cartilage surgery in the knee. Am J Sports Med [Internet]. 2012 Dec [cited 2013 Feb 19];40(12):2872-8. Available from: http://ajs.sagepub.com/content/40/12/2872 DOI: 10.1177/0363546512458223

  Книга
  Прізвище Ініціали. Назва книги. Номер видання*. Місце видання: Видавець;Рік видання. Кількість сторінок.
  *якщо не перше
  Вентцель ЕС. Системи обробки інформації. Київ: Політехніка; 1992. 552 с.
  Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009. 541 p.

  Книга за редакцією
  Прізвище редактора. Ініціали, редактор. Назва книги. Номер видання*. Місце видання: Видавець; Рік видання. Кількість сторінок.
  *якщо не перше
  Герасимов БМ, редактор. Інтелектуальні системи підтримки рішень менеджменту. Львів: МАКНС;2005. 119 с.
  O'Campo P, Dunn JR, editors. Rethinking social epidemiology: towards a science of change. Dordrecht: Springer; 2012. 348 p.

  Частина книги
  Прізвище Ініціали. Назва книги. Номер видання. Місце видання: Видавець; Рік видання. Номер розділу, Назва розділу; сторінковий інтервал розділу.
  Шумілін ОР, редактор. Бойовий статут Сухопутних військ. Київ: КСВ ЗСУ; 2010.Частина 2, Батальйон, рота; с. 172–184.
  Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. Chapter 29, Endometriosis; p. 1103-33.

  Електронна книга
  Прізвище Ініціали. Назва веб-сторінки [Інтернет]. Місце видання: Спонсор веб-сайта/Видавець; Рік видання [дата цитування]. Кількість сторінок. Доступно: URL DOI:
  Дахно ІІ. Історія держави і права: навч. посібн. для студ. ВНЗ [Інтернет]. Київ: Цул; 2013 [цитовано 2016 Січ 20]; 658 с. Доступно: http://culonline.com.ua/index.php?newsid=820
  Schiraldi GR. Post-traumatic stress disorder sourcebook: a guide to healing, recovery, and growth [Internet]. New York: McGraw-Hill; 2000 [cited 2006 Nov 6]. 446 p. Available from: http://books.mcgraw-hill.com/getbook.php?isbn=0071393722&template=#tocDOI: 10.1036/0737302658

  Автореферат або дисертація
  Прізвище Ініціали. Назва роботи [тип роботи]. Місце видання: Установа, в якій надруковано роботу; Рік видання. Кількість сторінок.
  Швачка МТ. Властивості розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з нескінченною післядією [дисертація]. Чернівці: Чернів. нац. ун-т; 2014. 68 с.
  O’Brien KA. The philosophical and empirical intersections of Chinese medicine and western medicine [dissertation]. Melbourne, AU; Monash University; 2006. 439 p.

  Автореферат чи дисертація (online)
  Прізвище Ініціали. Назва роботи [тип роботи в Інтернеті]. Місце видання: Видавець; Рік видання. [цитовано Дата]. Доступно: URL DOI:
  Пустова МТ. Аналітичні та статистичні моделі оцінювання показників ефективності функціонування call-центрів [дисертація в Інтернеті]. Чернівці: Чернів. нац. ун-т; 2014. [цитовано 2016 Січ 20] Доступно: http://www.disslib.org/analitychni-tastatystychni-modeli-otsinjuvannja-pokaznykivefektyvnosti.html
  Bianchi M. Multiscale fabrication of functional materials for regenerative medicine [dissertation on the internet]. Bologna, IT: University of Bologna; 2011. [cited 2012 Dec 07]. Available from: http://ezproxy.lib.monash.edu.au/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22881-0

  Матеріали конференцій (опубліковані: автор/редактор)
  Прізвище Ініціали. Назва матеріалу. В: Прізвище редактора Ініціали, редактор. Назва видання. Матеріали конференції Назва; Дата конференції; Місце конференції. Місце видання: Видавець; Рік видання. Сторінковий інтервал.
  або
  Прізвище редактора Ініціали, редактор(и). Назва видання. Назва матеріалів конференції; Дата конференції; Місце конференції. Місце видання: Видавець; Рік видання.
  Абрамов ДО, Фінансові механізми забезпечення реалізації портфелю інноваційних проектів підприємств України. В: Редько ОВ, редактор. Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством; 2015 Квіт 15-17; Київ. Київ: НТУУ «КПІ»; 2015, с. 15-20.
  Дубровка ФЛ, редактор. Матеріали VIII International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT); 2012 Трав 10-12; Харків, Харків: Харк. Нац. ун-т радіоелектр.; 2012.
  Grassby AJ. Health care in the multi-culturalsociety. In: Walpole R, editor. Rural Health. Proceedings of the Rural Health Conference of the Royal Australian College of General Practioners; 1978; Melbourne. Melbourne, AU: The Royal Australian College of Practioners; 1979. p. 49-50.
  Harris AH, editor. Economics and health. Proceedings of the 19th Australian Conference of Health Economists; 1997 Sep 13-14; Sydney, AU. Kensington (AU): School of Health Services Management, University of New South Wales; 1998.

  Електронний ресурс (веб-сайт)
  Прізвище Ініціали або Назва організації. Назва сторінки [Інтернет]. Місце видання: Видавець; Дата або рік видання [оновлено Дата; цитовано Дата]. Доступно: URL
  Видавнича служба УРАН. Наукова періодика України [Інтернет]. Київ: Видавнича служба УРАН; 2013 [оновлено 2016 Січ 10; цитовано 2016 Січ 20]. Доступно: http://journals.uran.ua/
  Diabetes Australia. Diabetes globally [Internet]. Canberra ACT: Diabetes Australia; 2012 [updated 2012 June 15; cited 2012 Nov 5]. Available from: http://www.diabetesaustralia.com.au/en/ Understanding-Diabetes/Diabetes-Globally/

  Урядові та технічні звіти (друк)
  Прізвище Ініціали. Назва звіту. Місце видання: Видавець; Дата видання. Кількість сторінок. Номер звіту.
  Нелін ЄН. Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів. Київ: НТУУ «КПІ»; 2011. 119 с. Д/б № 2332-п.
  Rowe IL, Carson NE. Medical manpower in Victoria. East Bentleigh (AU): Monash University, Department of Community Practice; 1981. 35 p.Report №: 4.

  Урядові та технічні звіти роботи (online)
  Прізвище Ініціали. Назва звіту [Інтернет]. Місце видання: Видавець; Дата видання [цитовано Дата]. Кількість сторінок. Номер звіту. Доступно: URL DOI.
  Нелін ЄН. Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів [Інтернет]. Київ: НТУУ «КПІ»; 2011 [цитовано 2016 Січ 20]. 119 с. Д/б № 2332-п. Доступно: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4753
  Li Z, Zeki R, Hilder L, Sullivan EA. Australia's mothers and babies 2010 [Internet]. Canberra (AU): AIHW; 2012 [cited 2012 Dec 18]. 132 p. Cat.No.: PER 57. Available from:http://aihw.gov.au/publicationdetail/?id=60129542376

  Патент
  Прізвище винахідника Ініціали, винахідник; Назва патентовласника, патентовласник. Назва винаходу. Номер патенту*. Дата публікації.
  * Вказати країну.
  Глухов ОЗ, Хархота ГІ, Агурова ІВ, Прохорова СІ, винахідники; Донецький ботанічний сад НАН України, патентовласник. Спосіб використання галофітів для демінералізації едафотопів техногенних земель. Патент України № 83384. 2013 Вер 10.
  Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent 20020103498. 2002 Aug 1.

   

  Додаток 2

  Інформація автора до статті в науково-практичний медичний журнал
  «ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР»

  Назва статті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Особистий внесок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Джерела фінансування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Наявність конфлікту інтересів або фінансових зобов’язань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Прізвище, ім’я та по батькові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Науковий ступінь                                                   Вчене звання                                                      

  Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Структурний підрозділ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Організація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Поштова адреса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Телефони:            службовий (      )       -     -                мобільний (       )       -     -     

  E-mail                                                            ORCID                                                                

          /         / 2021 року                                                                                                                         

                                                                                                                                        (підпис)