Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Загальні правила подання статті

 1. До Редакції надають електронну версію статті та одну роздруківку на папері. Електронна та паперова версії повинні бути ідентичними.
 2. На титульному аркуші статті вказуються регалії та контакти всіх авторів. Автор несе відповідальність за дотримання авторського права використаних текстів та ілюстрацій.
 3. Знизу на титульній сторінці повинна бути підтверджена готовність статті до видання дослівно такого змісту: Формули, цитати, тексти перекладів, ілюстрації, цифровий та інший фактичний матеріал і бібліографічні відомості перевірені, зауваження рецензентів враховані. Дата. Автор. Підпис.

Загальний вид статті

Автор надає статтю в такому вигляді:

 1. Назва статті.
 2. Ім'я автора в називному відмінку (ініціали ПЕРЕД прізвищем).
 3. Установа (місце роботи).
 4. Шифр зберігання статті: УДК. Якщо автор не має даних відомостей, Редакція отримує шифри самостійно.
 5. Резюме мовою статті.
 6. Ключові слова мовою статті.
 7. Текст статті.
 8. Література.
 9. Пункти 2,3,4, резюме, ключові слова англійською та російською мовами (якщо стаття написана українською мовою).
 10. Дата надсилання статті до Редакції.

Технічні вимоги до оформлення статті

 1. Текст статті повинен бути роздрукований з одного боку білого паперу формату А4.
 2. Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє і нижнє - не менше 20 мм.
 3. Для уникнення проблеми несумісності шрифтів, просимо надавати окремо використані шрифти або використовувати системні шрифти.

Шрифт має бути 100% чорного кольору (не RGB)

Набір основного тексту: шрифт - 12 кегль, гарнітура - Times New Roman, відстань між рядками - 1,5

Набір заголовків: шрифт - 14 кегль, гарнітура - Times New Roman, накреслення - напівжирне.

 1. Текст надається БЕЗ ПЕРЕНОСІВ.
 2. Нумерація сторінок розставляється внизу сторінки справа.

Ілюстрації

 1. Відсканування: тільки оригінали з книг, журналів. Не допускається сканування ксерокопій, роздільна здатність зображення не менше 300 dpi, *. tif. Відскановані ілюстрації можна використовувати, якщо вказано джерело походження.
 2. Цифрові зображення (з фотокамери, фотоапарата): роздільна здатність не менше 300 dpi, *. tif.
 3. Діаграми повинні бути коректно вставлені (*. Xls) і доступні для внесення редакторських виправлень.
 4. Блок-схеми повинні бути згруповані і доступні для внесення в них редакторських правок.
 5. Якщо в зображеннях необхідно робити надписи, то відскановане зображення слід імпортувати в СorelDrаw, зробити надписи і зберегти з розширенням *.Cdr. Після цього експортувати в публікацію в растровому форматі (*.tif).
 6. Складні, багатооб'єктні малюнки з нашаруваннями подавати у форматі AdobeIllustratorдля можливості подальшого редагування.

Малюнки та графіки

 1. Малюнки надають в одному з растрових форматів з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
 2. Малюнки та графіки обов'язково додаються в електронному вигляді на носіях інформації в форматах *.bmp, *.tif, *.ai.

Надписи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміром. Малюнки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру тексту - шрифтом кегля 9, накреслення - курсив.

 1. Прості малюнки, зроблені в Word, повинні бути обов'язково згруповані.
 2. Для створення графічних зображень бажано використовувати спеціалізовані графічні редактори CorelDraw, AdobeIllustrator, а не використовувати Paint, оскільки тоді графічні зображення мають низьку роздільну здатність (72 dpi), що помітно знижує їх якість при друку.
 3. Малюнки форматів *.tif, *.psd, *.jpg(роздільна здатність не менше 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка ? Рисунок.

Чорно-білі ілюстрації - Grayscale, кольорові - CMYK Color.

Чорно-білі малюнки, створені в програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка ? Об'єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові - переводяться у формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color) (файли додаються окремо).

Таблиці

 1. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Microsoft Excel або в Microsoft Word з розмірами, приведеними до розмірів сторінки.
 2. Основний кегль таблиці - 9, заголовок - 10.
 3. Заголовки та нумерація таблиць розміщується по правому краю сторінки, накреслення - напівжирне, курсив.

Формули

 1. Формули подають у форматі Equation 3-4, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують у круглих дужках справа.
 2. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний - 11 пт, великий індекс - 9 пт, маленький індекс - 7 пт, великий символ - 18 пт, маленький символ - 11 пт.
 3. Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні бать виділених курсивом.

Список літератури

Складаючи список літератури, посилаючись на інші видання, автор повинен керуватися діючими стандартами бібліографічного опису, які розробила Книжкова Палата України (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Коректно складений бібліографічний опис спростить співпрацю автора і Редакції, скоротить терміни роботи над виданням.

Приклади оформлення списку літератури

Книга одного автора

Різник О. Я. Логічне програмування : навч. посіб. / О. Я. Різник. – Львів : Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 288 с.

Книга двох (трьох) авторів

Журахівський А. В. Оптимізація режимів електроенергетичних систем : навч. посіб. / А. В. Журахівський, Н. Р. Засідкович, А. Я. Яцейко. – Львів : Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 156 с.

Книга п’яти і більше авторів

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. : іл., табл. – (Серія „Формування здорового життя молоді” : у 14 кн., кн. 13).

Частина періодичного видання

Матвійків М. Д. Взаємозв’язок міцностей поверхневих покрить на зсув та відрив / М. Д. Матвійків, А. І. Сташко // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2008. – № 618 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 203–206.

Автореферати дисертацій

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких ґвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 17–18.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим–2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03/klinko.htm.