Оцінка інтегральних показників ендогенної інтоксикації в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та їх зв’язки із системою гемостазу
pdf

Ключові слова

Ендогенна інтоксикація, хронічна серцева недостатність, гіперкоагуляція.

Як цитувати

Filipyuk, A., & Radchenko, O. (2017). Оцінка інтегральних показників ендогенної інтоксикації в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та їх зв’язки із системою гемостазу. Практикуючий лікар, (2), 8-10. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/68

Анотація

У статті наведено результати амбулаторного спостереження 121 хворого віком від 36 до 78 років із хронічною серцевою недостатністю І-ІІІ функціонального класу за Нью-Йоркською aсоціацією серця (NYHA) внаслідок ішемічної хвороби серця (післяінфарктний кардіосклероз, n=72; стабільна стенокардія І-ІІІ функціонального класу (ФК), n=49). Унаслідок дослідження доведено, що зростання інтегральних показників синдрому ендогенної інтоксикації в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю асоціюється з наростанням ФК серцевої недостатності, систолічною дисфункцією, розширенням лівого шлуночка, гіперкоагуляцією та печінковою дисфункцією, і це слід враховувати під час вибору тактики ведення пацієнта.

pdf

Посилання

1. Баркаган З.С. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза / З.С. Баркаган, А.П. Момот. — М.: Ньюдиамед, 2001. — 296 с.
2. Бобров В.О. Значення гематологічних індексів у стратифікації груп ризику розвитку серцево-судинних подій / В.О. Бобров, О.В. Авдоніна, О.В. Боброва // Український медичний часопис. — 2007. — № 1. — С. 93-96.
3. Діагностика та моніторинг ендотоксикозу у хірургічних хворих: монографія / А.І. Годлевський, С.І. Саволюк. — Вінниця: Нова Книга, 2015. — 232 с.
4. Максимчук Н.О. Проблеми моніторингу ендотоксикозу септичного генезу (огляд літератури) / Н.О. Максимчук, В.М. Коновчук // Буковинський медичний вісник. — 2014. — Т. 18, № 4 (72). — С. 205-208.
5. Методичні рекомендації для викладачів з проведення лекцій для лікарів-інтернів спеціальності «Інфекційні хвороби» / Укладачі: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. — Суми: Видавництво СумДУ, 2009. — 288 с.
6. Радченко О.М. Синдром ендогенної інтоксикації в клініці внутрішніх хвороб (огляд літератури та власні спостереження) / О.М. Радченко, М.О. Кондратюк // Медична гідрологія та реабілітація. — 2009. — Т. 7, № 3. — С. 25-32.
7. Синдром эндогенной интоксикации и его гепатотропная коррекция в клинической практике / К.К. Налапко, О.А. Гетьманенко, В.Р. Купершмидт и др. // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. — 2012. — Т. 13, № 2. — С. 28-33.
8. Сперанский И.И. Общий анализ крови — все ли его возможности исчерпаны? Интегральные индексы интоксикации как критерии оценки течения эндогенной интоксикации, ее осложнений и эффективности проводимого лечения / И.И. Сперанский, Г.Е. Самойленко, М.В. Лобачева // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2009. — № 6 (19). — С. 37-45.
9. Characteristics and prognostic impact of plasma fibrin monomer (soluble fibrin) in patients with coronary artery disease / O. Hetland, A. Knudsen, K. Dickstein, D.W. Nilsen // Blood Coagul. Fibrinolysis. — 2002. — Vol. 13, № 4. — P. 301-308.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.