Влияние комплексной терапии с включением альфа-липоевой кислоты на сочетанное течение хронического панкреатита и сахарного диабета типа 2
pdf

Ключові слова

Хронічний панкреатит, цукровий діабет типу 2, метаболічні порушення, метформін, панкреатин, α-ліпоєва кислота.

Як цитувати

Zhuravlyova, L., & Shekhovtsova, Y. (2016). Влияние комплексной терапии с включением альфа-липоевой кислоты на сочетанное течение хронического панкреатита и сахарного диабета типа 2. Практикуючий лікар, (2), 10-16. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/134

Анотація

У статті наведені результати вивчення показників функціонального стану підшлункової залози, вуглеводного, ліпідного обмінів у пацієнтів із поєднаним перебігом цукрового діабету типу 2 (ЦД2) і хронічного панкреатиту (ХП) з різним фенотипом у динаміці лікування згідно із запропонованою схемою комплексної терапії з включенням препаратів α-ліпоєвої кислоти. Матеріали та методи. Обстежено 62 пацієнти з поєднаним перебігом ЦД2 і ХП, середній вік 56,65±1,4 року, 40 (65%) жінок. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб, максимально порівнянних за віком і статтю до обстежених хворих. Оцінювали показники функціонального стану підшлункової залози, вуглеводного та ліпідного метаболізму в обстежених хворих у динаміці лікування. Пацієнти отримували терапію з включенням препаратів α-ліпоєвої кислоти. Хворих обстежували до і через 12 тижнів після лікування. Результати та їх обговорення. Доведено позитивний вплив комплексної терапії на вуглеводний обмін, показники функціонального стану підшлункової залози та показники ліпідного обміну, що сприяє корекції метаболічних порушень у хворих із поєднаним перебігом ХП та ЦД2. Висновки. Застосування α-ліпоєвої кислоти при ЦД2 з коморбідним ХП вірогідно поліпшує компенсацію вуглеводного обміну, нормалізує показники ліпідного обміну та функціонального стану підшлункової залози.

pdf

Посилання

1. Альфа-липоевая кислота как пищевая добавка: молекулярные механизмы действия и терапевтический потенциал / K.P. Shay, R.F. Moreau, E.J. Smith [et al.] // Therapia. — 2010. — № 4. — С. 40-50
2. Гриневич В.Б. Особенности течения хронического панкреатита у тучных пациентов с моторными нарушениями / В.Б. Гриневич, Е.И. Сас, Ю.А. Кравчук, О.И. Ефимов // Эксперимент. и клин. гастроэнтерология. — 2012. — № 7. — С. 29-34.
3. Губергриц Н.Б. Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы / Н.Б. Губергриц, Т.Н. Христич, О.А. Бондаренко. — Донецк: ООО
«Лебедь», 2013. — 236 с.
4. Дегтярева И.И. Применение липоевой кислоты (берлитиона) в гепатологии: метод. рекомендации / И.И. Дегтярева, М.Н. Козачок, М.Н. Селюк // Укр. воен.-мед. акад. — К., 2003. — 12 с.
5. Ивашкин В.Т. Клинические варианты метаболического синдрома / В.Т. Ивашкин. — М.: Изд-во «Мед. информ. Агентство», 2011. — 220 с.
6. Ивашкин В.Т. Стеатоз поджелудочной железы и его клиническое значение / В.Т. Ивашкин, О.С. Шифрин, И.А. Соколина и др. // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2006. — № 4. — С. 32-37.
7. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічний панкреатит, затверджений наказом МОЗ України від 13.06.2005 № 271 (1.11). — 2 с.
8. Лобас Е.В. Результаты лечения больных сочетанными хроническими алкогольными заболеваниями печени и поджелудочной железы, протекающими на фоне ожирения, комбинацией цитраргина и атоксила / Е.В. Лобас // Гастроентерологія: міжвід. зб. — Дніпропетровськ, 2006. — Вип. 37. — С. 534-538.
9. Маев И.В. Хронический панкреатит [учебное пособие] / И.В. Маев. — М.: ВУМНЦ, 2003. — 76 с.
10. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению хронического панкреатита // РЖГГК. — 2013. — № 1. — С. 66-87.
11. Терапия альфа-липоевой кислотой: [Тиогамма: научный обзор]. — М.: Медпрактика, 2000. — 20 с.
12. Ткач С.М. Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы: естественное течение, патогенез, современные подходы к диагностике и лечению / С.М. Ткач // Современная гастроэнтерология. — 2012. — № 1. — С. 127-132.
13. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованної) медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу». — Наказ Міністерства охорони здоров’я від 21.12.2012 № 1118. — 56 с.
14. Хронический панкреатит и стеатоз поджелудочной железы / Под ред. В.Т. Ивашкина, О.С. Шифрина, И.А. Соколиной. — М.: Литтерра, 2012. — 150 с.
15. Цукровий діабет, предіабет і серцево-судинні захворювання: Метод. рекомендації / О.І. Мітченко, В.В. Корпачев, А.Е. Багрій [та ін.]. — К., 2014. — 38 с.
16. Сeriello A. Postprandial hyperglycemia and diabetes complications: is it time to treat? / A. Сeriello // Diabetes. — 2005. — Vol. 54. — P. 1-7.
17. Colwell J.A. Type 2 Diabetes, Pre-Diabetes, and the Metabolic Syndrome / J.A. Colwell // JAMA. — 2011. — Vol. 306 (2). — P. 215.
18. Witt H. Chronic pancreatitis: challenges and advances in pathogenesis, genetics, diagnosis and therapy / H. Witt, M.V. Apte, V. Keim, J.S. Wilson // Gastroenterology. — 2007. — Vol. 132. — P. 1557-1573.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.