Дерматогліфи як скринінговий метод діагностики носійства поліморфних варіантів генів, що кодують сучасні біомаркери, ендотелін-1 та мозковий натрійуретичний пептид
pdf

Ключові слова

Ген ендотеліну‑1, ген мозкового натрійуретичного пептиду, поліморфізм, гіпертонічна хвороба, дерматогліфи.

Як цитувати

PalahniukН., Pashkova, I., Sursaeva, L., & Zhebel, V. (2017). Дерматогліфи як скринінговий метод діагностики носійства поліморфних варіантів генів, що кодують сучасні біомаркери, ендотелін-1 та мозковий натрійуретичний пептид. Практикуючий лікар, (4), 27-32. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/103

Анотація

Дактилоскопічне дослідження малюнків пальців кистей чоловіків дало можливість із застосуванням методу дискримінантного аналізу розробити математичні моделі, що дозволяють індивідуалізовано, з високою чутливістю та специфічністю визначати носійство поліморфного варіанта гена ЕТ‑1 та гена МНП, враховуючи дерматогліфічні показники. Це, у свою чергу, дає можливість прогнозувати інформативність біомаркерів у клінічній практиці.

pdf

Посилання

1. История возникновения дерматоглифики [Электронный ресурс] / Л. Тегако. — 2016. — Режим доступа: http://www.datest.ru/ articles/2016-04-13/istoriya-vozniknoveniya-dermatoglifiki
2. Cummins H. Finger prints, palms, and soles: an introduction to dermatoglyphics / H. Cummins, C. Midlo. — Dehli: Facsimile publisher, 2016. — P. 341.
3. Гладкова Т.Д. Явление симметрии и асимметрии у человека в свете изучения дерматоглифики // Вопр. антропологии. — Вып. 10. — М.: Медицина, 2002. — 64 с.
4. Пат. 67486 Україна, МПК G01N33/48 (2006.01). Спосіб діагностики хронічної серцевої недостатності у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу / В.М. Жебель, О.О. Сакович, Г.В. Вільчинський, О.О. Сінгх; Заявник і власник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. — № u201108789; заявл. 12.07.11; опубл. 27.02.12, Бюл. № 4.
5. Погоріла І.В. Нові підходи до формування груп ризику відносно виникнення гіпертонічної хвороби шляхом орієнтовного визначення генотипу рецепторів до ангіотензину ІІ першого типу за допомогою індивідуальних пальцевих візерунків / І.В. Погоріла, В.М. Жебель // Biomedical and Biosocial Anthropology. — 2006. — № 6. — С. 14-17.
6. Пашкова Ю.П. Методологія дерматогліфіки як сучасний підхід до діагностики есенціальної гіпертензії у чоловіків / Ю.П. Пашкова, В.М. Жебель, Г.О. Вуколова, О.О. Сакович, В.О. Ружанська, Н.В. Жебель // Матеріали XV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (міжнародна публікація). — Чернівці, 16-18 жовтня 2014. — С. 125-126.
7. Lahiri A. Study on relationship between dermatoglyphics and hypertension / A. Lahiri, B. Soumyajyoti, A. Shouvanik [et al.] // IOSR Journal of Dental and Medical Sciences. — 2013. — Vol. 7 (6). — P. 62-65.
8. Oladipo G.S. Palmar Dermatoglyphics in Essential Hypertension Amongst Rivers Indigene / G.S. Oladipo, I.G. Osogba, I.B. Bobmanuel [et al.] // Australian Journal of Basic and Applie d Sciences. — 2010. — Vol. 4 (12). — P. 6300-6305.
9. Deepa G. Study Of Palmar Dermatoglyphics In Essential Hypertension / G. Deepa // NJIRM. — 2013. — Vol. 4 (3). — Р. 61-65.
10. Айсаева Х.М. Дерматоглифические особенности у больных гипертонической болезнью с осложненным и неосложненным течением / Х.М. Айсаева, С.Ш. Ахмедханов // Успехи современного естествознания. — 2008. — № 8. — С. 50.
11. Кулішов С.К. Застосування дерматогліфіки для діагностики ішемічної хвороби серця / С.К. Кулішов, І.П. Кудря, В.С. Буцький [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. — 2015. — № 2 (3). — С. 157-159.
12. Дзвіняцька О.Ф. Клініко-діагностичні маркери формування та перебігу артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.02 / О.Ф. Дзвіняцька. — Івано-Франківськ, 2000. — 16 с.
13. Штандель С.А. Особенности дерматоглифики при гипертонической болезни / С.А. Штандель, С.Н. Коваль, Ю.И. Караченцев [и др.] // Проблеми ендокринної патології: Мед. наук. практ. журн. — 2005. — № 2. — С. 46-55.
14. Ватутин Н.Т. Эндотелины и сердечно-сосудистая патология / Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, А.Л. Демидова // Укр. кардіол. журн. — 2006. — № 1. — С. 101-106.
15. Зарубина Е.Г. Роль генетической предрасположенности в развитии сердечно-сосудистой патологии у лиц молодого возраста с нарушением режима труда и отдыха / Е.Г. Зарубина, Е.В. Асеева // Фундаментальные исследования. — 2013. — № 11. — С. 51-55.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.